Köpvillkor

Villkor for köp, hyra och leverans från Gislerud Carpets AB

Allmänt

Dessa villkor tillämpas på avtal rörande köp respektive hyra av mattor och eventgolv från Gislerud Carpets AB. Leverantören äger rätt att ändra villkoren med omedelbar verkan från att ändringen meddelats beställaren.

Beställning

Beställning görs via Gislerud Carpets hemsida, e-post eller SMS. När skriftlig bekräftelse kommit beställaren tillhanda har bindande avtal ingåtts.

Färg och storlek

Variationer i produkternas storlek och färgnyanser kan förekomma av produktionstekniska skäl.

Brandsäkerhet

Det åligger beställaren att på egen hand undersöka vilka krav som ställs på brandklassning av mattor och andra produkter för det ändamål till vilket beställning görs samt att tillse att erforderliga intyg därför erhålles.
Gislerud Carpets förbinder sig att tillhandahålla teknisk information rörande de produkter som levereras samt, då så är möjligt, information rörande vilka produkter som är brandskyddsklassade.

Hyra

Omfattning:
Hyrpriset omfattar hyra av produkterna under viss tid dock längst 10 dagar. Långtidshyra eller leasing är i vissa fall möjlig. Andrahandsuthyrning av Gislerud Carpets produkter medges, dock med förbehåll för hyreskundens ansvar enligt nedan.
Ansvar:
Hyreskunden skall, innan produkterna tas i bruk, kontrollera produkternas antal och skick och genast anmäla eventuella brister till Gislerud Carpets. Hyreskunden ansvarar för att produkterna och de lastpallar på vilka de levereras återlämnas till Gislerud Carpets i gott skick. Onormalt slitna, förstörda eller förkomna produkter och pallar skall ersättas av hyreskunden.

Montering/läggning/borttagning

Produkten monteras och demonteras av kund om inte annat avtalats separat. Gislerud Carpets har enklare monteringsanvisning som kan laddas ner via vår hemsida.
Gislerud Carpets frånsäger sig allt ansvar gällande vidhäftning eller skador som kan uppkomma vid användande av tejp , och det åligger kund att själva testa och utvärdera tejpen för sin användning.

Priser

Vid varje tid gällande prislista finns presenterad på Gislerud Carpets hemsida och gäller så vitt inget annat överenskommits skriftligen. Priserna anges exklusive moms, i SEK för kunder i Sverige och i NOK för kunder i Norge.
Startavgift:
Startavgift om 250 kronor debiteras order med ordervärde understigande 1000 kronor exklusive moms.
Timdebitering:
Gislerud Carpets debiterar vardagar (08.00-16.00) 450 kronor exklusive moms per timme. Övrig tid debiteras 700 kronor exklusive moms per timme.
Vid matt läggning gäller debitering på min. 3 timmar eller debitering pr. kvadratmeter. Detta kommer fram i offert.
Leverans:
Leverans sker från Gislerud Carpets expresslager, centrallager eller fritt fabrik i utlandet, vilket betyder att ansvaret för produkterna övergår på köparen då produkterna lämnar fabriken.
Kostnader:
Kostnad för leverans tillkommer i enlighet med orderbekräftelse. Kostnader för resor och utlägg såsom parkering och trängselavgifter debiteras.
Vid hämtning på vårt lager tillkommer ingen kostnad för leverans.
Leveranstid:
I orderbekräftelsen anges vilken dag produkterna skickas från Gislerud Carpets lager.
Lagervara:
Om inte annat avtalats levererar Gislerud Carpets produkterna till beställaren inom 10 vardagar från avtalets ingående. Leverans sker genom avhämtning vid något av våra lager eller genom fristående fraktförare till av beställaren angiven adress mellan kl 07.00 och 17.00 om annat ej avtalats.
Specialsortiment:
Leveranstid för vara ur specialsortimentet är 4-6 veckor.

Leveranstiden förlängs för det fall beställaren inte tar emot beställningen på avtalad tid och plats samt för det fall förseningen beror av händelse utanför leverantörens kontroll eller händelse leverantören inte kunnat förutse.

Betalning

Konsument:
Betalning skall ske i förskott eller vid hämtning vid vårt lager.

Företag:
Betalning skall ske efter genomförd leverans mot faktura. Faktura förfaller 20 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras med dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen (L 1975:635) som med 8 procentenheter överstiger gällande referensränta
Fakturaavgift:
Fakturaavgiften är för närvarande 36 kr ex moms pr kundfaktura
Kreditprövning:
Vi genomför sedvanlig kreditprövning av våra kunder. Betalningsvillkoren kan därmed komma att ändras om ny information om kundens kreditvillkor har ändrats efter lagt order.

Äganderättsförbehåll

Levererade produkter förblir Gislerud Carpets egendom tills beställaren till fullo betalat dem.
Om det kan antagas att beställaren inte kan fullgöra betalning eller om leverantören av annan anledning äger rätt att häva avtalet äger leverantören rätt att återta sina produkter i enlighet med Lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare.

Retur

Lagervara kan i obruten förpackning returneras inom 7 dagar efter mottagen leverans varvid beställaren betalar returfrakten. Beställaren äger ej rätt att returnera produkt utan föregående godkännande från Gislerud Carpets av returen.
Returrätten gäller ej för beställningsvaror, dvs alla varor vi ej lagerhåller
Reklamation:
Beställaren skall utan dröjsmål meddela leverantören om någon av produkterna är skadad, saknas eller annan brist i leveransen föreligger.
Beställaren skall, vid eventuell efterföljande tvist mot leverantörens underleverantör eller fraktförare, biträda leverantören med information om skadan.

Ansvarsbegränsning och Force majeure

Vid de tillfällen kunden debiteras direkt av tillverkaren gäller tillverkarens egna sälj- och leveransvillkor. Dessa kan laddas ned från Gislerud Carpets hemsida.
Gislerud Carpets är befriade från ansvar för underlåtenhet att fullfölja sina åtaganden enligt avtalet om underlåtenheten har sin grund i extraordinär händelse såsom strejk, lockout, eldsvåda, naturkatastrof, krig, mobilisering eller militär inkallelse av motsvarande omfattning, körstopp i vissa länder, rekvisition, beslag, valutarestriktioner eller handelshinder, uppror, upplopp, knapphet på transportmedel eller varor, begränsningar i tillförseln av drivmedel, fel eller försening i leverans från underleverantör, myndighets beslut och åtgärd, ändrad lagstiftning samt annan oförutsedd omständighet som får anses utesluta möjligheten för parterna att fullgöra avtalet.

Personuppgifter:
Vi har genomfört ett GDPR arbete och vår ambition är att följa lagen och på ett ansvarsfullt sätt hantera personuppgifterna i vår verksamhet. Vi lagrar endast uppgifter i vårt system som är relevanta och nödvändiga för att kunna genomföra en affär, samt kontaktinfo där det finns ett ömsesidigt intresse för våra produkter eller tjänster. Ta kontakt för mera info.

Sekretess:
Parterna förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte till utomstående sprida konfidentiell information rörande produkterna, användningen av produkterna, eller innehållet i detta avtal. Med konfidentiell information avses i detta avtal varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – som leverantör eller beställare får del av med anledning av detta avtal mellan parterna.

Tvister:
Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtal mellan parterna skall hänskjutas till avgörande av svensk domstol samt skall avgöras i enlighet med svensk lag.